1.Taraflar

a) https://jeneratormarketim.com
internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Üç Evler Mah. Nilüfer Ticaret Merkezi
Sok. No: 3/K Nilüfer adresinde mukim Jenerator Marketim.

b) https://jeneratormarketim.com internet sitesine üye olan internet
kullanıcısı (“Üye”)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Jenerator Marketim’ün sahip olduğu internet sitesi
www.gezginjenerator.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3.Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, https://jeneratormarketim.com internet sitesine üye olurken verdiği
kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Jenerator
Marketim’ün bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları
aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, jenerator marketim tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi
başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı
bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü
kişiler veya yetkili merciler tarafından jenerator marketim’e karşı ileri sürülebilecek
tüm iddia ve taleplere karşı, jenerator marketim’in sözkonusu izinsiz
kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye https://jeneratormarketim.com internet sitesini kullanırken yasal
mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve
taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen
ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, https://jeneratormarketim.com internet sitesini hiçbir şekilde
kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici
şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına
tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri
kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.)
ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. https://jeneratormarketim.com internet sitesinde üyeler tarafından
beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi
kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin
jenerator marketim’le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. jenerator marketim’in
üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin
uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler
nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.

3.6. Jenerator Marketim, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve
üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.
Üye, https://jeneratormarketim.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı
uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden jenerator marketim’den tazminat
talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine
izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi
takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

jenerator marketim’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari
tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal
ettirilmesi halinde, jenerator marketim’in üyeye karşı üyelik sözleşmesinee
uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Jenerator Marketim’ün her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin
üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır.
Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, jenerator marketim’in hiçbir
sorumluluğu yoktur.

3.10. https://jeneratormarketim.com internet sitesi yazılım ve tasarımı
jenerator marketim mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer
fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından
izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı
geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca
fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Jenerator Marketim tarafından www.jeneratormarketim.com internet
sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal
mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis
sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve
saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan
bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler
toplanabilir.

3.12. jenerator marketim kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini
ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için
kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik
çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. jenerator marketim,
üyenin www.jeneratormarketim.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin
kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. jenerator marketim’e üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya
yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Jenerator Marketim ve iştiraki olan
tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar,
kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları
sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Jenerator Marketim’e üye
olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte
vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici
davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler
ile paylaşılmasına, Jenerator Marketim ve iştiraki olan tüm şirketler
tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.
Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin
toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Jenerator
Marketim ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve
arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği
sürece Jenerator Marketim ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet,
telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin
verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması,
paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle
doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl
herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Jenerator
Marketim ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.
Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye https://jeneratormarketim.com/kvkk-sozlesmesi
adresinden ulaşabilir.

3.14. Jenerator Marketim, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk
olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Jenerator
Marketim’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Jenerator Marketim ve Jenerator
Marketim web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için
gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. Jenerator Marketim web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan
arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun
yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma
sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu
bağlamda üye Jenerator Marketim web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve
işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı
sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. Jenerator Marketim, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme,
kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Jenerator
Marketim web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını
saklı tutar.

3.17. Jenerator Marketim, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve
surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir,
güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da
yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm
ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Jenerator Marketim’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve
gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını
ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve
beyan eder.

3.19. Jenerator Marketim, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin
kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep
telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber,
üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin
elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna
gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan
vazgeçmek istemesi durumunda “Benim Sayfam” bölümündeki “Tercihlerim” kısmından
mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

4.Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Jenerator Marketim
tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Jenerator
Marketim üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi
durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak
feshedebilecektir.

5.İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri
yetkilidir.

6.Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği
anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı
olarak yürürlülüğe girmiştir.